sammler.com 
Value Database for German Coins

Values of German coins

Selection

Main Page

Alternative Selection

More coin values

Main Page Coins

Address / Datenschutzerklärung

Deutsche Münzdatenbank

ma-shops - coins - gold- silver

 

1 EUR = approx. 1.10 US$ 
To the german coin values

More information about coins:

 


ma-auction.com - coin auctions

 
2002
Mintage: 60,000  
PP 165.00US$  
2003
Mintage: 80,000  
PP 132.00US$  
2004
Mintage: 80,000  
PP 165.00US$  
2005
Mintage: 80,000  
PP 154.00US$  
2006
Mintage: 70,000  
PP 132.00US$  
2007
Mintage: 70,000  
PP 121.00US$  
2008
Mintage: 70,000  
PP 110.00US$  
2009
Mintage: 70,000  
PP 110.00US$  
2010
Mintage: 70,000  
PP 110.00US$  
ma-auction.com - the big online auction market

 

kmz00182.jpg (1853 Byte) E-Mail

Copyright  © 2000 / 2018 sammler.com, Germany
Disclaimer